Pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN. br. 25/13., 85/15.).
Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Podaci za kontakt službenice za informiranje:

Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici
Trg Ljudevita Patačića 3
33000 Virovitica

Mihaela Božo, dipl. iur.
Tajnica Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici
Tel./fax.: 033/800 756
Email: ured@gimnazija-katolicka-klasicna-vt.skole.hr
Radno vrijeme: radnim danom (pon.-pet.) od 07 do 15 sati

 

 

Godišnja Izvješća o Provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g. (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g. (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g.

 

 

Obrasci za pristup informacijama:

Zahtijev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtijev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtijev za ponovnu uporabu informcija (Obrazac 4)

________________________________________________

Kriterij za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (.pdf)